Årsmötet 2009

0
217

ÅRSMÖTE för
Å! Fiske Eskilstuna, org.nr 81 76 05-13 43
Klubblokalen Rademacherg. 16B, 632 20 Eskilstuna, måndagen 30 mars 2009 kl 18.30.

Närvarande sittande styrelse och 7 individuella medlemmar totalt 14 personer.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Kjell Nordeman hälsade samtliga närvarande välkomna till Å! Fiske Eskilstunas sjuttonde årsmöte.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet har annonserats i lokaltidningarna Eskilstuna-Kuriren och Folket den 14 mars under rubriken Föreningsnytt samt motsvarande kallelse och inbjudan på föreningshemsidan sedan vecka 10. Beslutades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 a. Val av ordförande för årsmötet.
Sittande ordförande Kjell Nordeman valdes att leda
årsmötesförhandlingarna.

§ 3 b. Val av sekreterare för årsmötet.
Kansliets Anders Stridh valdes att vara sekreterare för årsmötet.

§ 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
Valdes Hans Jernström och Christer Carlsson till justeringsmän samt rösträknare.

§ 5. Styrelsens förvaltarberättelse.
Ordförande Kjell Nordeman refererade till styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008. Årsmötet godkände berättelsen utan ändringar eller tillägg varvid den lades till handlingarna.

§ 6. Revisors berättelse.
Revisor Mats Larsson föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 varvid årsmötet beslutade att godkänna berättelsen utan ändringar.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse.
Refererande till revisors berättelse där ansvarfrihet tillstyrks för styrelsens ledamöter anslöt sig årsmötet utan ändringar.

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2008.
Den på årsmötet distribuerade verksamhetsberättelsen för 2008 föredrogs av kansliets Anders Stridh vilken godkändes och därefter lades till handlingarna.

§ 9. Stadgeändring.
Inget förslag på stadgeändring har anförts.

§ 10. Val av styrelseledamöter enligt föreningsstadgarna.
Styrelsen för Å! Fiske Eskilstuna består av ordförande och sex (6) ledamöter. Ordförande väljs varje år, övriga ledamöter väljs växelvis vartannat år med en mandattid på två år. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning godkändes av årsmötet och består av:

Ordförande Kjell Nordeman, 1 års mandattid, omval.
Ledamot Sven-Olov Lindeberg, 1 års mandattid, fyllnadsval.
Kassör Eva Andersson, E.A. Bokföringstjänst, 2 års mandattid omval.
Ledamot Kjell Westermark, 1 års mandattid kvarstår.
Ledamot Nicklas Andersson, 1 års mandattid kvarstår.
Ledamot Magnus Flodkvist, 1 års mandattid, kvarstår.
Ledamot tillsyningsmännen Ulf Larsson, 2 års mandattid, nyval.

Adjungerad till styrelsen för projekt signalkräfta är BörjeHellsberg, 1 års mandattid.
Adjungerad till styrelsen från kansliet Anders Stridh, 1 års mandattid.

§ 11. Val av revisor.
Nuvarande revisor Mats Larsson omvaldes för en mandattid på 1 år.

§ 12. Val av kommittéer och valberedning.
Styrelsens förslag att kommittéer och valberedning handläggs inom ramen för ordinarie styrelsearbete godkändes av årsmötet.

§ 13. Tecknade av firma.
Beslutades av årsmötet att föreningen firmatecknas var och en för sig av ordförande Kjell Nordeman och arvoderade kassören Eva Andersson, E.A. Bokföringstjänst. Fråga om omedelbar justering av paragrafen godkändes av årsmötet.

§ 14. Fastställande av avgifter.
Enligt stadgarna ska årsmötet besluta om avgifter för fiskelicenser och medlemskap. Tidigare årsmötesbeslut beslutade att avgifter bestäms för ett år i taget. Årsmötet 2008 beslutade att höja vuxenårslicensen för säsongen 2009 med 100 kr till 900 kr. I övrigt beslutades inga andra ändringar för 2009.

Årsmötesbeslutet innebär att fiskelicens – och medlemsavgifter för 2009 är enligt följande:
Fiskelicenser: 25 kronor/dygn för ungdomar, 80 kronor/dygn för vuxna. 150 kronor/år för ungdomar, 900 kronor/år för vuxna.

Medlemskap i Å! Fiske Eskilstuna och Sportfiskeförbundet: 75 kronor/år för juniorer och 150 kronor/år för vuxna.

Styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2010 och lika 2009 fastställdes av årsmötet.

§ 15. Fastställande av arvoden.
Arvoden för extern kassör och extern revisor finns upptagna och redovisade i omkostnadsbudgeten för 2009 vilka godkändes av årsmötet. I övrigt har inga andra arvoden utbetalats och inga förändringar eller tillägg är budgeterade.

§ 16. Förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 2009.
Kansliets Anders Stridh föredrog resultaträkningen för 2008 samt styrelsens förslag till totalbudget för 2009.
Styrelsens Kjell Westermark betonade vikten av att operativ verksamhet om möjligt bör beredas vid hyrsjön Trehörningen, allt i akt och mening att skapa en verksamhet med positiva förtecken för att driva ytterligare intäkter och för att skapa trygghet och bredd för fortsatt offensivt föreningsarbete. Årsmötets enhälliga mening blev att driva projektet framåt med bl a återställningsarbete i syfte att öppna anläggningen under maj för vistelser om vattenkemiska betingelser möjliggör utsättning av fisk. I sammanhanget kvarstår svar på fråga ställd till Kommunstyrelsen i Eskilstuna om och hur nuvarande svaga budget kan förbättras. Årsmötet beslutade efter angelägen diskussion att godkänna och fastställa styrelsens förslag till budget för 2009.

§ 17. Inkomna motioner och förslag från styrelsen.
Inga motioner eller förslag fanns inlämnade för årsmötesbeslut.

§ 18. Årsmötesprotokoll skickas till Sparbanken Rekarne och Fritid Eskilstuna.
Kansliets Anders Stridh verkställer uppdraget.

§ 19. Mötets avslutning.
Christer Carlsson och Hans Jernström avtackades av årsmötet med blomster samt minnesgåva för solidariskt, uppoffrande och mångårigt arbete i föreningen. Därefter tackade ordförande Kjell Nordeman samtliga närvarande för förtroendet att leda föreningsarbetet för ytterligare en mandatperiod och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here