Å! Fiske Eskilstunas miljöpolicy

Organisationen ska verka för god miljö i och omkring Eskilstunaån genom att vara föredöme och föregångare. Å! Fiske Eskilstuna ska efter ekonomisk och kunskapsmässig förmåga efterleva vad som fastläggs i det internationella miljöledningssystemet ISO 14 001. Verksamheten ska ha så liten belastning på miljön som möjligt och, där så är möjligt, även uppnå positiv inverkan. Detta innebär att vi ska söka efter att överträffa de krav beträffande yttre miljö som lagstiftning och lokala föreskrifter fastställer. Alternativa lösningar ska kontinuerligt undersökas för att minska belastning på miljön. I olika projekt vill vi också bidra till förbättrad miljö. Vid val av leverantörer av varor och tjänster ska alltid efterfrågas om den tänkta leverantören är miljöcertifierad eller har annan trovärdig miljöpolicy. Vid val av leverantör har miljöcertifierad företräde före annan. Kansliverksamheten ska bedrivas med källsortering, samt så att slöseri med energi och vatten undviks. Den yttre verksamheten ska förebygga och åtgärda nedskräpning. Styrelse, kanslipersonal och tillsyningsmän ska ha relevant miljöutbildning.

Å! Fiske Eskilstuna fick 1999 Eskilstuna Kommuns miljöpris inom kategorin ideella föreningar. Utmärkelsen innebar stor uppmärksamhet, ett diplom och en kassaförstärkning på 10 000 kronor.

 

Sportfiskaren ska alltid genom kunnigt, sportsligt och hänsynsfullt fiske stärka sportfiskets anseende, samt verka för kännedom om såväl sportfiskets stora rekreativa värden som de förpliktelser dess utövare har mot natur och miljö.