Stadgar

Stadgar för Trehörningsfisket Näshulta, org.nr 817605-1343

Här är de stadgar som ERSÄTTER stadgarna för Å! Fiske Eskilstuna från 2003-03-17 som fastställdes av årsmötet för Trehörningsfisket Näshulta 2019-04-25.

§1 Ändamål: Att skapa intresse för och främja miljön, sportfisket i Trehörningen sjönr 121-48 och omkring Näshulta samt att när möjlighet finns bedriva barnfiskeaktiiviteter.

§2 Medlemskap: Medlemmar utgörs av föreningens styrelse som består av ordförande och minimum 4 ordinarie ledamöter, antalet ledamöter kan utökas och variera över tid.

§3 Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår skall utgöras av kalenderår 1 januari – 31 december.

§4 Revision: För granskning av föreningens räkenskaper för förvaltning väljer årsmötet en revisor. Revisor väljs för ett år. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§5 Styrelsen: Föreningens styrelse utses av årsmötet för en tid av minst ett år och är föreningens verkställande organ. Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar verka för föreningens framåtskridande och tillvarata föreningens intressen genom att verkställa av årsmötet fattade beslut samt planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen skall också förbereda ärenden till årsmötet.

§6 Styrelsens sammansättning: Styrelsen består av ordförande och minimum fyra (4) ledamöter. Ledamöterna avgår växelvis vartannat år. Årsmötet utser styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder efter årsmötet för konstituering. Föreningens firma tecknas av den eller de personer som föreningens styrelse bemyndigar.

§7 Valberedning: Valberedningsarbetet sker inom ramen för styrelsens ordinarie uppdrag.

§8 Val: Varje styrelsemedlem har en röst. Alla val sker med öppet förfarande om inte sluten omröstning begärts av någon styrelsemedlem. Styrelsen beslutar med enkel rösts övervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande utom vid personval, där lotten avgör.

§9 Motioner:

§10 Årsmöte: Årsmötet skall hållas årligen före april månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. Revisors berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av revisor
 10. Val av erforderliga kommittéer
 11. Fastställande av arvoden
 12. Fastställande av avgifter
 13. Styrelsens rapporter, förslag och budget
 14. Inkomna motioner
 15. Stadgeändring
 16. Upplösning
 17. Årsmötets avslutning