Stadgar och syfte för Å! Fiske Eskilstuna

Stadgar Å! Fiske Eskilstuna har till uppgift

Här är de stadgar, version nr 3, som enhälligt blev antagna på årmötet 2003-03-17 och har därefter inte ändrats.

§1 Ändamål Att skapa intresse för och främja vattenmiljön, sportfisket, turismen i och omkring Eskilstunaån i samarbete med näringslivet, samt att bedriva barnfiskeskola.

§2 Medlemskap Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter, samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. Medöemskapet och rösträtt i föreningen gäller från den dag avgiften erlagts och till och med den dag, året därpå, när föreningen har årsmöte

§3 Medlemsavgift Storleken på medlemsavgift och regler för dessa fastställs på årsmöte.

§4 Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§5 Uteslutning Föreningsmedlem får inte uteslutas av annan anledning än den att medlemmen har försummat att betala föreningsavgift, bedrivit olaga fiske, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens syften. Beslut fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning av andra skäl än obetald medlemsavgift eller olaga fiske får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig sinom viss, av styrelsen avgiven tid (minst 14 dagar). Vid beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Den uteslutne kan begära prövning vid föreningens årsmöte.

§6 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår skall utgöras av kalenderår 1 januari – 31 december.

§7 Revision För granskning av föreningens räkenskaper för förvaltning väljer årsmötet en revisor jämte ersättare. Revisor och ersättare väljs för ett år. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§8 Styrelsen Föreningens styrelse utses av årsmötet för en tid av minst ett år och är föreningens verkställande organ. Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen genom att verkställa av årsmötet fattade beslut samt planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen skall också förbereda ärenden till årsmötet.

§9 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande och sex (6) ledamöter. Ledamöterna avgår växelvis vartannat år. Årsmötet utser ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder efter årsmötet för konstituering. Föreningens firma tecknas av den eller de personer som föreningens styrelse bemyndigar.

§10 Valberedning Årsmötet skall välja ordförande och ledamot till valberedning. Valberedningen skall i god tid före årsmötet kontakta de ledamöter vars mandattid går ut.

§11 Val Varje medlem har en röst. Alla val sker med öppet förfarande om inte sluten omröstning begärts av någon medlem. Föreningen beslutar med enkel rösts övervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande utom vid personval, där lotten avgör.

§12 Motioner Motioner och ärenden, vilka skall tas till behandling vid årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

§13 Årsmöte Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor före utsatt tid genom skrivelse. Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Styrelsens förvaltarberättelse för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisor jämte ersättare
 11. Val av erforderliga kommittéer
 12. Fastställande av arvoden
 13. Fastställande av avgifter
 14. Styrelsen rapporter, förslag och budget
 15. Inkomna motioner
 16. Mötets avslutande
 17. Möten Vid behov hålls allmänna möten
 18. Stadgeändring Vid förslag av ändring av dessa stadgar fordras minst 2/3-dels majoritet och skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
 19. Upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltig fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte och varvid det skall föreligga minst 2/3-dels majoritet på båda mötena.